Dune forum

Full Version: Info
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Site is gemaakt met HTML, CSS, Javascript, mySQL, myBB, Python en PHP. 
Webhosting komt van Weboke (een lokaal bedrijf) en kun je bereiken op Weboke.nl
Mail ons voor contact over het plaatsen van een link, event, research, meme, muziek of andere commerciele situaties op JRK@dune.wtf